DRC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 08/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014;

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%