DP3: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:           01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/04 đến 22/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3. Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 của Tổng Giám đốc

+ Báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2015-2020

+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Phương án cho năm 2015.

+ Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

+ Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

VNIndex

913.35

-5.73 (-0.63%)

 
VNIndex 913.35 -5.73 -0.63%
HNX 133.91 -0.46 -0.35%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%