DP1: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Mã chứng khoán: DP1 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020

- Lý do và mục đích:  Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông…

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%