DOC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Mã chứng khoán: DOC

Mã ISIN: VN000000DOC5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1-Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Phiếu lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung sẽ được Thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

VNIndex

1,492.09

6.9 (0.46%)

 
VNIndex 1,492.09 6.9 0.46%
HNX 458.88 3.07 0.67%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%