(ĐTCK) Năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC đạt 1.972 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4% so với năm 2016, hoàn thành 95,3% kế hoạch năm.

Đại hội đồng cổ đông của Tổng công  ty bảo hiểm BIDV (BIC) năm 2018 vừa thông qua việc kiện toàn bộ máy Ban Kiểm soát BIC đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC đối với ông Cao Cự Trí; bầu bổ sung bà Lại Ngân Giang, nguyên Kế toán trưởng BIC, tham gia Ban Kiểm soát BIC và ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại BIC.

Các nội dung, tờ trình khác tại Đại hội cũng được các cổ đông thảo luận và thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.

Báo cáo kết quả hoạt động của BIC năm 2017, ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC năm qua đạt 1.972 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4% so với năm 2016, hoàn thành 95,3% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng 54,3% so với năm 2016 thông qua việc nhận cổ tức từ Công ty liên doanh bảo hiểm Lào – Việt (LVI) chuyển về.

Theo ông An, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng không đạt như kỳ vọng là kết quả từ việc BIC tiếp tục kiên trì mục tiêu hiệu quả thông qua những chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ, lựa chọn các dịch vụ có mức độ rủi ro phù hợp, đặc biệt là kiểm soát các nghiệp vụ như bảo hiểm sức khỏe con người, bảo hiểm xe cơ giới mặc dù trên thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.

Đối với kế hoạch năm 2018, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 190 tỷ đồng.

Theo ông Trần Lục Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, năm 2018, BIC sẽ tiếp tục tập trung tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững, gia tăng thị phần và vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu năm 2018, BIC sẽ tập trung vào các giải pháp, bao gồm hoàn thiện mô hình tổ chức, cải cái quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; phát triển mạng lưới theo hướng hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty thành viên, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác tại thị trường Lào và Campuchia; tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của nhà đầu tư chiến lược FairFax; đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng các nhu cầu quản lý và vận hành của BIC trong giai đoạn tối thiểu 10 năm tới.
N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.