(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) CTCP Than Vàng Danh năm 2019 đã thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 7%, đồng thời đặt mục tiêu nâng lên 8% năm 2019. 
Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trình tại Đại hội, năm 2018, Than Vàng Danh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: than nguyên khai sản xuất xấp xỉ 2,8 triệu tấn, vượt trên 14% so với kế hoạch; mét lò đào mới vượt trên 16%; doanh thu đạt hơn 4.200 tỷ đồng, vượt 30%; lợi nhuận trên 85 tỷ đồng, đạt 207% kế hoạch. 
Năm 2019, Than Vàng Danh được giao sản xuất 3,15 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 2,7 triệu tấn, doanh thu trên 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận định mức trên 52 tỷ đồng. Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo 11 nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.