(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tập đoàn Xăng đầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2018. 

Theo phương án công bố, năm 2018, Petrolimex đặt kế hoạch 158.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 3% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2017 và mức chia cổ tức tối thiểu 12% vốn điều lệ.

Với kế hoạch này, năm 2018, Petrolimex đặt mục tiêu tăng trưởng khá thận trọng, với mức tăng thấp so với kết quả thực hiện năm 2017. Riêng chỉ tiêu đầu tư tăng 7% so với năm 2017, lên mức 1.590 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Petrolimex xin cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30% vốn điều lệ; với ước tổng số tiền dành cho chia cổ tức là hơn 3.476 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đồng thời xin thông qua phương án trích quỹ khen thưởng 15,637 tỷ đồng, bao gồm quỹ khen thưởng cho người lao động và Ban quản lý điều hành 1,5 tháng lương, quỹ khen thưởng phúc lợi chung (hơn 4,9 tỷ đồng).

Cũng theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông, Petrolimex xin thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao cho hội đồng quản trị năm 2017 là hơn 9,109 tỷ đồng, Ban Kiểm soát là 4,113 tỷ đồng. Năm 2018, thù lao dự kiến của Ban Kiểm soát giảm nhẹ về mức gần 4,044 tỷ đồng, trong khi quỹ tiền lương và thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị ước tăng lên gần 9,968 tỷ đồng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.