(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) ngày 26/4 tới đây, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông kế hoạch 2017 với doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng khoảng 6,7% so với năm 2016. 

Lợi nhuận trước thuế 2017 phấn đấu đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2016, đảm bảo chia cổ tức không thấp hơn 10%.

Năm 2016, tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO đạt 2.484,4 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch được giao, tăng trưởng 11,4% so với năm 2015. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 125,4 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và tăng 5% so với năm 2015.

Cổ tức năm 2016 là 11%, cao hơn lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm và tăng 1% so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua vào năm 2015, cũng như so với mức chi trả cổ tức năm 2015 (năm 2015 chi 10%).

Vào ngày 4/01/2017,  PJICO đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%, dự kiến chi trả thêm 1% đầu năm 2017.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.