(ĐTCK) Sau khi hoàn tất việc sáp nhập với Đường Biên Hòa, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ tài chính 2017 – 2018 và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên.

Theo tài liệu họp, dự kiến SBT sẽ có những thay đổi quan trọng trong việc tái cơ cấu toàn diện Công ty sau khi hợp nhất, đó là kế hoạch đổi tên Công ty, mua lượng lớn cổ phiếu quỹ và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Cụ thể,

Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa”.

Cùng với đó, Công ty dự kiến mua 83.552.800 cổ phiếu quỹ, tương đương 15% vốn theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong biên độ cho phép của HOSE. Thời gian mua lại không quá 6 tháng kể từ khi được Đại hội thông qua.

Ngoài ra, HĐQT trình cổ đông thông qua việc cổ đông lớn hiện nay của SBT là CTCP Đầu tư Thành Thành Công nhận chuyển nhượng 103 triệu cổ phiếu SBT để tăng số lượng cổ phiếu SBT nắm giữ từ 97,5 triệu cổ phiếu lên 200,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ từ 17,526% lên 36% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thêm vào đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng trình kế hoạch phát hành hơn 33,41 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện  6%.

Để đáp ứng quy mô của công ty sau sáp nhập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, SBT trình cổ đông nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5 người lên 6 người do bổ sung 01 thành viên độc lập.

Tại Đại hội lần này, SBT cũng đã đặt ra mục tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất niên độ 2017 – 2018 với sản lượng đường tiêu thụ 515.000 tấn, tổng doanh thu hợp nhất 9.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng và chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ từ  6 - 10%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ tài chính 2017 – 2018 (năm tài chính của SBT bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm sau), trong quý này, Công ty đạt 1.565,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đường vẫn là mảng mang lại doanh thu chính, chiếm khoảng 1.486 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88,3 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ.

Sau khi hợp nhất với Đường Biên Hòa, tất cả các chỉ số trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của SBT đều thay đổi đáng kể. 

Tính tới thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản Công ty tăng thêm 11.583 tỷ đồng, lên 19.389 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 11.384 tỷ đồng, với các khoản thu ngắn hạn tăng hơn 3 lần lên 6.374 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng hơn 1024 tỷ đồng lên 2,982 tỷ đồng...

Nợ phải trả cũng tăng mạnh vào thời điểm cuối kỳ sau khi sáp nhập, từ 4.692 tỷ đồng, lên hơn 12.461 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 9.102 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 7.766 tỷ đồng (đầu kỳ là 2.849 tỷ đồng).

Nợ dài hạn hơn 3.358 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính dài hạn chiếm 3.163 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.501 tỷ đồng).

Ngay sau khi có thông tin về tài liệu họp Đại hội cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính mới được thông báo, cổ phiếu SBT trong phiên sáng nay (10/11) đã có giao dịch đột biến, chốt phiên tăng trần 7% lên 21.450 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh hơn 5,5 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trên HOSE.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.