(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa BÌnh (HBC) sẽ trình ĐHCĐ vào ngày 28/4 tới đây tỷ lệ cổ tức 55% của năm 2017, trong đó 5% trả bằng tiền mặt và 50% trả bằng cổ phiếu.

Năm 2018, HBC đặt kế hoach tổng doanh thu 20.680 tỷ đồng, tăng 28,9% so với kết quả năm 2017 và lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng 24,3% so với kết quả năm 2017. Cổ tức dự kiến 15%.

Sau khi hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu, HBC dự kiến sẽ phát hành 1,3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá bằng mệnh giá theo Nghị quyết ĐHCĐ 4/2015.

Ngoài ra, HBC cũng trình Đại hội thông qua phát hành 3,25 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc (1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá), quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2018 với điều kiện cán bộ công nhân viên làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng trình Đại hội phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với số lượng phát hành tối đa 25% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, giá phát hành không thấp hơn 3 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành, nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

HBC cũng trình Đại hội thông qua chính sách thưởng khích lệ cho Ban điều hành, cán bộ trọng yếu, căn cứ vào kết quả đạt được hàng năm giai đoạn từ 2018 đến 2020 với nguyên tắc sau:

Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

STT

Đối tượng

Tỷ lệ

Thưởng khích lệ

Ghi chú

 

01

BĐH

1.25%

Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.

02

Cán bộ trọng yếu

3.75%

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phần vượt kế hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.

Việc phân phối tiền thưởng này do Ban điều hành đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.

Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chi bằng tiền mặt và chia đều trong 4 năm (mỗi năm 25%) kể từ năm tiếp theo của báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và không bị kỷ luật đến thời điểm chia thưởng.

HĐQT HBC cũng trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao.

HĐQT HBC cũng trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.