Điều lệ CTCP Nhựa Đồng Nai có trái luật?

(ĐTCK) Nhiều cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP) cho rằng, Điều lệ Công ty có những quy định trái với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

Đại hội đồng cổ đông DNP vừa qua khá “nóng” với những ý kiến thảo luận về Điều lệ Công ty mà Hội đồng quản trị trình đại hội sửa đổi. Nhiều ý kiến cho rằng, Điều lệ Công ty trình đại hội không tuân thủ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của cổ đông.

Cổ đông nêu dẫn chứng về quy định quyền cổ đông. Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Điều lệ DNP chỉ quy định cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông và biểu quyết trực tiếp.

Trong khi đó, Khoản 2, Điều 140, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết trực tiếp; ủy quyền cho người khác, tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Điểm a, Khoản 2, Điều 12, Điều lệ mẫu quy định, cổ đông có các quyền: tham dự và phát biểu trong các cuộc họp đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

Cổ đông cũng lên tiếng về quy định tỷ lệ tối thiểu để đề cử, ứng cử, yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông... Điều lệ DNP quy định tỷ lệ 10%, trong khi Điều lệ mẫu quy định tỷ lệ 5%. Như vậy, quy định của DNP hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông nói chung.

Một số quy định về các thời hạn của Điều lệ DNP khác với Điều lệ mẫu. Chẳng hạn, Điều lệ Công ty quy định, thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, gửi các tài liệu... ít nhất 10 ngày trước ngày họp, trong khi Điều lệ mẫu quy định là 15 ngày.

Ngoài ra, Điều lệ mẫu quy định, công ty đại chúng tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản mà công ty mở tại ngân hàng. Vậy nhưng, Điều lệ DNP quy định, Công ty có thể thực hiện các phương thức thanh toán và giao dịch khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc.

Về giao dịch với bên liên quan, Điều lệ mẫu quy định tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất, các giao dịch trên 20% phải tuân thủ thêm một số điều kiện khác, nhưng Điều lệ DNP quy định tỷ lệ 35%.

Một số cổ đông cho rằng, DNP là công ty đại chúng thì ngoài Luật Doanh nghiệp cần phải tuân thủ thêm quy định của luật chuyên ngành, trong trường hợp này là các quy định của ngành chứng khoán, trong đó có Thông tư 95, áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đại diện DNP giải thích, các nội dung cổ đông nêu đều đã nằm trong Điều lệ cũ của Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và không sửa đổi, bổ sung thêm. Bản điều lệ sửa đổi trình đại hội năm nay chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung về mô hình quản trị, sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi các nội dung liên quan đến việc bỏ mô hình Ban kiểm soát (được biết, DNP trình đại hội thông qua việc thay đổi mô hình quản trị, áp dụng mô hình Ban kiểm toán nội bộ, thay vì Ban kiểm soát như trước).

Theo đại diện DNP, Điều lệ Công ty thông qua năm 2018 đã tuân thủ đúng các quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thông tư 95 quy định các công ty đại chúng tham chiếu, áp dụng Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo. Như vậy, Điều lệ mẫu là văn bản để các công ty đại chúng tham chiếu. Việc tham chiếu các văn bản này được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

“Việc tham chiếu là không bắt buộc, chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật “mẹ” của các luật còn lại”, đại diện DNP nói và cho rằng, quy định về tỷ lệ giao dịch với bên liên quan được quy định trong Điều lệ mẫu là khuyến nghị, tham chiếu, không phải là bắt buộc.

Cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông DNP đã thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung, với tỷ lệ hơn 92% đồng ý. Khi kết thúc đại hội, ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch Hội đồng quản trị DNP ghi nhận thiện chí đóng góp của các cổ đông và cho biết sẽ nghiên cứu các ý kiến cổ đông về Điều lệ Công ty, sớm trả lời cổ đông.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông DNP vừa qua đã chốt không trả cổ tức cho cổ đông, dù kế hoạch trước đó là trả 15%.     

Tham chiếu Điều lệ mẫu là gì?
Liên quan đến Điều lệ mẫu, Điểm 3, Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành”.
ĐIều 4, Thông tư 95 quy định: “Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP” .
Với quy định như trên, việc doanh nghiệp chỉ tham khảo Điều lệ mẫu mà không áp dụng đúng những quy định tại Điều lệ mẫu, liệu có gọi là vi phạm? Đầu tư Chứng khoán sẽ tìm hiểu và phản ánh trong số báo tới.
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

VNIndex

991.46

5.09 (0.51%)

 
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%