(ĐTCK) HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT - sàn HOSE) vừa công bố các nội trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Theo đó, SBT dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 với tỷ lệ 6%, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
SBT cũng xin ý kiến về phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4%, dự kiến tiến hành trước ngày 31/12/2018. Nguồn chi trả cổ tức tiền mặt và phát hành sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán gần nhất của Công ty.
Đồng thời, Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi với mức giá thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược.
Mục đích gọi vốn từ đợt phát hành nhằm tái tài trợ khoản đầu tư nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu, đầu tư cơ giới hóa.
Cụ thể, số lượng cổ phần chào bán dự kiến không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán, tức tối đa 56 triệu cổ phiếu. 
Thời gian ưu đãi cổ tức là 6,5 năm kể từ ngày phát hành. Trong đó, mức cổ tức, thời điểm, cùng một số khoản mục liên quan sẽ được ủy quyền cho HĐQT SBT quyết định.
Ngoài ra, SBT trình cổ đông phê duyệt việc bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu SBT để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Thời gian việc nhận chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung này được cổ đông thông qua.
Sau công bố báo cáo tài chính niên độ 2017-2018 với tình hình kinh doanh khả quan khi tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch, từ ngày 24/7 đến 13/8/2018, nhiều thành viên trong Ban Lãnh đạo SBT đã liên tiếp có động thái với thị trường khi đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu SBT.
Theo đó, tính tới cuối tháng 7/2018, cơ cấu cổ đông của SBT, bao gồm: 46,53% cá nhân trong nước; 35,22% tổ chức trong nước; 11,06% cổ phiếu quỹ; 6,68% tổ chức nước ngoài và 0,51% cá nhân nước ngoài.
Hiện tại, bà My đang nắm giữ 5,84% vốn điều lệ của SBT. Các bên liên quan là bà Huỳnh Bích Ngọc, sở hữu 0,94% và CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm 22,17% vốn điều lệ.
Phương Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.