(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Nhất Việt vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 49,55 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận trước thuế 17,6 tỷ đồng, gấp 3 năm 2018. 
Ngoài ra, đại hội thông qua phương án phát hành 21 triệu cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu trên được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Hội đồng quản trị quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
Lượng vốn thu được sẽ bổ sung nguồn lực lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty. Đồng thời, Nhất Việt sẽ đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới; đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty.
Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.