DNS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015;

+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2015;

+ Tờ trình thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các nội dung khác theo quy định.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021