DNP: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2012 và năm 2013 (100:98)

 

Công ty cổ phần Nhựa Đồng nai (DNP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/12/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2012 và năm 2013. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ phát hành: 100 : 98 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 98 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

VD: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ là 100:98, cổ đông A sẽ được thêm số cổ phần mới là 110*98/100 = 107,8 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,8 cổ phần sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận 107 cổ phần mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và xuất trình CMND.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%