DNL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng –  Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2014;

+ Phương hướng kế hoạch hoạt  động sản xuất – kinh doanh 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã  được kiểm toán;

+ Tờ trình phân phối lợi nhận và chi cổ tức năm 2014;

+ Tờ trình thù lao Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

+ Một số vấn đề khác có  liên quan.

VNIndex

997.43

-5.65 (-0.57%)

 
VNIndex 997.43 -5.65 -0.57%
HNX 146.84 -0.86 -0.59%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021