DLG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Gia Lai (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trên thư mời ĐHCĐ)

- Nội dung họp:

+  Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+  Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2014;

+  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

+  Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014;

+  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+  Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội  đồng cổ đông.

VNIndex

995.64

-7.44 (-0.75%)

 
VNIndex 995.64 -7.44 -0.75%
HNX 146.53 -1.17 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021