DIC: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu (100:46)

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2015

- Lý do và mục đích:  Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:46 ( 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 46 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phần được xác định theo công thức như sau:

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 162 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:46, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: (162/100)*46=74,52 cổ phần.Cổ đông sẽ được mua 74 cổ phần và cổ phần lẻ phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

+ Phương thức xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phần

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 22/01/2015 đến ngày 25/02/2015

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 22/01/2015 đến ngày 27/02/2015.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

+ Số tài khoản : 0291.001.559.006

+ Nơi mở tài khoản : Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, địa chỉ số: 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại liên hệ: (84-8) 3 931 0 504; đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%