DHP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Điện cơ Hải Phòng (DHP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 734 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty;

+ Và các vấn đề khác sẽ được thông báo trực tiếp đến các cổ đông bằng văn bản.

VNIndex

938.11

-0.92 (-0.1%)

 
VNIndex 938.11 -0.92 -0.1%
HNX 140.53 0.55 0.39%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%