DHB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Mã chứng khoán: DHB 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Nội dung họp: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021