DHA: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Hóa An (DHA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015

- Lý do và mục đích:   Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:         1:1 (01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

VNIndex

957.16

7.26 (0.76%)

 
VNIndex 957.16 7.26 0.76%
HNX 141.44 0.58 0.41%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%