DGT : Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Công trình giao thông Đồng Nai (DGT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian ĐH:  Trong tháng 4 năm 2015, ngày chính thức sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức ĐH : Hội trường CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp ĐH:            

* Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014, kế hoạch 2015;

* Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

* Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015;

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2014;

* Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015;

* Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao   HĐQT và BKS năm 2014;

* Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015;

* Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên cho HĐQT  và BKS năm 2015;

* Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

* Các vấn đề khác;

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%