DFF: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat

- Mã chứng khoán: DFF

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến từ ngày 26/10/2021 đến ngày 05/11/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat tại số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

+ Thông qua việc dừng triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 210604.08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 210604.01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

1,488.96

3.77 (0.25%)

 
VNIndex 1,488.96 3.77 0.25%
HNX 458.28 2.47 0.54%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%