DDV: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Mã chứng khoán: DDV 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần DAP - VINACHEM, lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%