DCL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã chứng khoán: DCL 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/06/2020, thời gian chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 5, Times Tower – HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Địa điểm chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo về hoạt động Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong thư mời cổ đông).

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021