(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 869/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu nhằm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2018 bao gồm củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu, tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, với mục tiêu đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Các nhiệm vụ được tập trung nhằm thực hiện Nghị quyết 19 sẽ là soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công nhằm khắc phục bất hợp lý, chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn và khác nhau trong các nội dung có liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Xem xét, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh mục ngành nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.