UBND tỉnh Quảng Ninh vừa mới ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư.

Theo nội dung của Chỉ thị, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phải chỉ đạo rà soát tổng thể danh sách các cơ sở thuộc diện di dời đã được thống kê trên địa bàn.

Sau đó, các địa phương phân nhóm đối tượng di dời thành hai nhóm chính là cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch để tính toán thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời và giải pháp thực hiện. Thời gian để Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công việc này là trước ngày 30/8/2017.

Khi đã có phân loại thì các địa phương phải xây dựng chính sách hỗ trợ di dời từ nguồn ngân sách của địa phương xong trước ngày 30/9/2017. Chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng chỉ rõ là cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời thực hiện đúng theo kế hoạch di dời đã đề ra. Ngoài ra, cần phải thực hiện các giải pháp cụ thể để thu hút đầu tưphát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp công bố công khai quy hoạch chi tiết của các cụm công nghiệp và các chính sách có liên quan trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện nhanh việc di dời.

Việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư  làm nhằm thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa phương theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư và của người dân, người lao động.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp đã được thành lập để phục vụ việc di dời.

Theo Thu Lê
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.