Thời gian thực hiện: Từ 8h00 sáng ngày 17/04/2018 (thứ 3).

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 21, tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà  Nội.     

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiển toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty năm 2017 và phương án năm 2018;

+ Tờ tình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018;

+ Các nội dung khác (nếu có). 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.