Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;

+ Các tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí hoạt động và thù lao của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát; lựa chọn  đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2017-2020;

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.