Thời gian thực hiện: 04/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;

* Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017;

* Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

* Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS chuyên trách;

* Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam – CTCP;

* Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2018;

* Và các vấn đề khác.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.