Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội tại Hà Nam, địa chỉ Khu Công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự thảo kế hoạch năm 2018 và các giải pháp thực hiện;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và quy chế phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

+ Thông qua Điều lệ và quy chế quản trị  Công ty;

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ nguồn mục đích sử dụng đất.

+ Các vấn đề khác do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông quyết định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.