Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ  thông báo sau.           

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ và chia cổ tức năm 2017;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

+ Các nội dung khác (nếu có)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.