Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: ầng 9, tòa nhà Pvcombank, lô A2.1 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ  hoạt động của Công ty;
+ Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự  thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
+ Phương án trả lương, phụ  cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định: thay đổi địa điểm trụ sở công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh...

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.