Thời gian thực hiện: 25/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng:       

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Novotel – 167 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Tp HCM          

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (bao gốm: Phương án tăng vốn điều lệ).

+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2017, hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát nội bộ.

+ Tờ trình của việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2017.

+ Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình.

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2018-2022

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.