Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

Địa điểm thực hiện: Ngân hàng thông báo sau

 Nội dung họp:  

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng từ ngày 19/04/2019 đến ngày 27/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng.

- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2018 của EY;

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2019;

+ Tờ trình tổng hợp các vấn đề  ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

+ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu