CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông  Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ;

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu