Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông  Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ;

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.