Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, địa chỉ xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.      

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, kế hoạch 05 năm tiếp theo;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 –  2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Bầu hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền  Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.