Thời gian thực hiện: Dự kiến 11/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017;

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ  Công ty;

+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;

+ Thông qua kế hoạch SXKD và kế  hoạch cổ tức năm 2018;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua việc thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2018, tỷ lệ thoái vốn 56,49%/vốn điều lệ;

+ Quyết định một số vấn  đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.