Thời gian thực hiện: 09/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

-     Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

-     Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

-     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

-     Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

-     Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

-     Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và lương Tổng Giám đốc năm 2018;

-     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.