Thời gian thực hiện: Ngày 12/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu – số 489 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019;

+ Thù lao của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới ROOM cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.