CTCP Viglacera hạ Long (VHL – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy gạch Cotto Giếng đáy, Phường Giếng đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+     Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+     Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019;

+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, mức cổ tức chi trả năm 2018;

+     Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019, mức thưởng cho cán bộ công nhân viên xuất sắc khi công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2019;

+     Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+     Các vấn đề khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu