Thời gian thực hiện: Ngày 11/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019;

+ Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019;

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo tiến độ dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;

+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.