CTCP Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (PJT – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

+ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu