Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

+ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.