CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS – HNX)

 

Thời gian thực hiện: Ngày 02/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 61 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018;

+ Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu