Thời gian thực hiện: Ngày 02/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 61 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018;

+ Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.