Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019                           

+ Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

+ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.