Thời gian thực hiện: 23/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

+     Tờ trình về thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;

+     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;

+     Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.