CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu (DCG – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu