Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.