Thời gian thực hiện: Ngày 23/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp cho cổ đông.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2019;

+ Trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.