Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.

Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+     Tờ trình về việc Thông báo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+     Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+     Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

+     Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;

+     Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;

+     Tờ trình về việc Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao của HĐQT năm 2019;

+     Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.