Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

+ Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Một số nội dung khác (nếu có)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.